P R O P O Z Í C I E rybárske preteky Tisovský rybník – 27-28.máj 2022

18.05.2022

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - prívlač deti

(uzatvorený)

Tisovský rybník - 27.mája 2022 piatok od 15:00 hodine (LRU-prívlač)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak

Organizátor : SRZ-MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Ján Kubove

tajomník

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : SRZ-MO Tisovec

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 27.mája 2022 piatok od 15:00 hod. (LRU-prívlač)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež do 15 rokov

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. - 3. miesto medaila + diplom+ tričko SRZ-MO Tisovec

(každý účastník bude odmenený)

Občerstvenie : organizátor zabezpečí

Časový rozpis pretekov: 15.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

15.30 - losovanie lovného miesta

15.40 - otvorenie pretekov

15.50 - presun na lovné miesta

16.00 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených

17.30 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love smú prijímať pomoc určeného člena SRZ-MO Tisovec v rozmedzí stanoveným hlavným rozhodcom a to podobratie úlovku a problémov s nástrahou,tak aby sa zabránilo poraneniu.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolené sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v časovom úseku 20 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca ..................................po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač Deti.

V priebehu dolovu detí je dovolená asistencia člena SRZ-MO Tisovec.

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

Jaroslav Katreniak

riaditeľ pretekov

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - prívlač dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník - 28. 05. 2022 - sobota od 09:00 hodine (LRU-prívlač)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Ján Kubove

tajomník

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : Ing.Luboš Fraňo

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 28. 05. 2022 - sobota od 09:00 hod.(LRU-prívlač)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné členovia

SRZ-MO Tisovec : 6

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. - 3. miesto medaila + diplom + tričko SRZ-MO Tisovec

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

Časový rozpis pretekov: 08.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.40 - losovanie lovného miesta

08.50 - otvorenie pretekov

08.55 - presun na lovné miesta

09.10 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených

11.00 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom. Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc ,okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v časovom úseku 20 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca ..................................po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha .

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára.

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

· Ročník o Putovný pohár predsedu SRZ-MO Tisovec

rybárske preteky v LRU - mucha dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník dňa 28. 05. 2022 - sobota od 12.00 hodine

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 28. 05. 2022 - sobota od 12.00 hod. (LRU- mucha)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

SRZ-MO Tisovec : 6

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárste... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Ceny : 1. miesto putovný pohár + diplom

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

Časový rozpis pretekov: Časový rozpis pretekov: 11:30 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

12:00 - preteky, časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených. Pretek sa uskutoční po ukončení

a vyhodnotení preteku v LRU - plávaná.

- vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu :LRU - mucha Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom.Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc, okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby, iba vo svojom vylosovanom úseku.

Pretekár nesmie nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Mušky : Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu

alebo s obrúseným alebo stlačeným protihrotom. Zaťažené mušky sú povolené

ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky. Mušky typu bobina (veľké oči) sú

povolené.

Na nástavci môže mať súťažiaci len jednu mušku.

Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky) z tvarovaného,

či inak vytvoreného umelého materiálu, ako je silikón, guma a pod. sú

zakázané.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie: v stanovenom časovom úseku (podľa počtu súťažiacich) uloviť čo najviac kusov

ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby

v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu

2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha.

Bodované ryby: pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo

podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému

pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

Jaroslav Katreniak

riaditeľ pretekov

Vytvorené službou Webnode

Vytvorte si webové stránky zdarma!