USTANOVUJÚCA SCHÔDZA SRZ-MO TISOVEC 2022

02.05.2022

Zápisnica o priebehu a výsledkoch ustanovujúcej schôdze výboru SRZ-MO TISOVEC

konanej dňa 30.04.2022


(ustanovujúca schôdza zvolaná podľa § 15 bod 2, Stanov SRZ)

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Voľba funkcionárov výboru SRZ-MO TISOVEC

(podpredsedu, vedúceho rybárskej stráže, účtovníka, pokladníka, brigádnickeho referenta)

3. Voľba členov disciplinárnej komisie

4. Voľba členov kontrolnej komisie

5. Záver

Ustanovujúca schôdza výboru SRZ-MO Tisovec:

---------------------------------------------------------------------------

Účasť: Jaroslav Katreniak,Ján Kubove, Igor Murtin, Roland Balážik, Miroslav Balážik,

Ospravedlnený: Martin Kuvik, Ing. Ľuboš Fraňo

---------------------------------------------------------------------------

1.) Zahájenie vykonal predseda SRZ-MO Tisovec p.Jaroslav Katreniak ((zvolený do funkcie na výročnej členskej schôdzi) ). Privítal zvolených členov do výboru SRZ-MO Tisovec a vyjadril presvedčenie, že výbor SRZ-MO Tisovec ako aj všetci členovia SRZ-MO Tisovec budú pracovať efektívne v záujme organizácie a svojou prácou prispejú k napredovaniu našej organizácie.

2.) Predseda SRZ-MO Tisovec navrhol kandidátov na ustanovenie do jednotlivých funkcii takto:

Tajomník SRZ-MO Tisovec: Ján Kubove (zvolený do funkcie na výročnej členskej schôdzi)

Hlasovanie: Za:5 Zdržal sa:0 Proti: 0

Podpredseda SRZ-MO Tisovec: Igor Murtin

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa:0 Proti: 0

Rybársky hospodár SRZ-MO Tisovec: Martin Kuvik (zvolený do funkcie na výročnej členskej schôdzi)

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

Pokladník: Roland Balážik

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

Účtovník: Ing. Ľuboš Fraňo

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa:0 Proti: 0

Brigádnicky referent: Miroslav Balážik

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa:0 Proti: 0

3.) Predseda SRZ-MO Tisovec predstavil a navrhol zloženie disciplinárnej komisie pri SRZ-MO Tisovec:

Predseda disciplinárnej komisie: Ján Hronec ml.

Členovia: Ondrej Doboš

Miloš Trnavský

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

4.) Predseda SRZ-MO Tisovec predstavil a navrhol zloženie kontrolnej komisie pri SRZ-MO Tisovec:

Predseda kontrolnej komisie: Dušan Dolinaj ml. (zvolený do funkcie na výročnej členskej schôdzi)

Členovia: Marianna Šipošová (zvolená do funkcie na výročnej členskej schôdzi)

Štefan Ferster (zvolený do funkcie na výročnej členskej schôdzi)

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

5.) Predseda SRZ-MO Tisovec ukončil ustanovujúcu schôdzu výboru.

Predseda SRZ-MO Tisovec Tajomník SRZ-MO Tisovec

Jaroslav Katreniak Ján Kubove

UZNESENIE

zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec,

konaného 30.04.2022.

I. Schvaľuje:

a) Výbor SRZ- MO Tisovec schválil zloženie predsedníctva výboru SRZ- MO Tisovec:

Jaroslav Katreniak,Ján Kubove, Igor Murtin, Martin Kuvik, Roland Balážik, Ing. Ľuboš Fraňo, Miroslav Balážik

b) Výbor SRZ- MO Tisovec schválil zloženie disciplinárnej komisie.

Ján Hronec ml., Ondrej Doboš ,Miloš Trnavský

c) Výbor SRZ- MO Tisovec schválil zloženie kontrolnej komisie.

Dušan Dolinaj ml, Marianna Šipošová, Štefan Ferster

   --------------------------------------------                                 -------------------------------------------

         Predseda SRZ-MO Tisovec                                     Tajomník SRZ-MO Tisovec

       Jaroslav Katreniak                                                                      Ján Kubove

Vytvorte si webové stránky zdarma!