Program výročnej členskej schôdze SRZ-MO Tisovec pre rok 2023 je stanovený na 24.02.2023 o 18.00 hodine v kultúrnom dome Tisovec

02.02.2023

Návrh programu schôdze:

1. otvorenie

2. voľba predsedníctva a pracovných komisií

3. správa mandátovej komisie

4. správa o činnosti SRZ-MO Tisovec za rok 2022

a, finančné hospodárenie

b, oboznámenie s činnosťou za uplynulý rok

5. plán práce SRZ-MO Tisovec na rok 2022

a,Potrebné úpravy VS Rybník Tisovec

b, Plán Brigád na rok 2023/poplatky za brigády

c,Predstavenie vízií na rok 2023

6. správa hospodára SRZ-MO Tisovec za rok 2022 a 2023

7. správa disciplinárnej komisie za rok 2022

8. správa rybárskej stráže za rok 2022

9. správa kontrolnej komisie za rok 2022

10. návrh rozpočtu na rok 2023

11.prestávka

11. diskusia

12.hlasovanie o návrhoch

13. správa návrhovej komisie

14. Návrh na uznesenie

15. záver

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky