Nový blog

RYBÁRSKE PRETEKY

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - prívlač dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník - 16.09.2023 - sobota od 09:30 hodine (LRU-prívlač)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak vz Ján Kubove

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Róland Balážik

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník :Ľuboś Fraňo

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : SRZ-MO Tisovec

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 16.09.2023 - sobota od 09:30 hod.(LRU-prívlač)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné členovia

SRZ-MO Tisovec : 6

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. - 3. miesto medaila + diplom + vecné ceny

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si ho hradia sami

Časový rozpis pretekov: 08.00 hod.do 09.00 hod. príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

09.30 - losovanie lovného miesta

09.35 - otvorenie pretekov

09.45 - presun na lovné miesta

09.50 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených /predpoklad 30 minút kolo/

12.30 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom. Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc ,okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahou

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v predpokladanom časovom úseku 30 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.K ulovenému Sivoňovi sa pripočítava 1 bod  

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb a súčet bodov, ktoré získa.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha .

Bodované ryby : pstruh dúhový. Sivoň Americký.Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára.

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojovv časti vyhradenej na pretek.

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

Preteky o pohár predsedu SRZ-MO Tisovec

rybárske preteky v LRU - mucha dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník dňa 16.09.2023 - sobota od 11.05 hodine

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 16.09.2023 - sobota od 11.05 hod. (LRU- mucha)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

SRZ-MO Tisovec : 6

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Ceny : 1. miesto putovný pohár + diplom

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

Časový rozpis pretekov: 08.00 do 10.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

11.05 - losovanie lovného miesta

11.10 - otvorenie pretekov

11.15 - presun na lovné miesta

11.20 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených /predpoklad 30 minút kolo/

12.35 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Po pretekoch bude nasledovať vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu :LRU - mucha Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom.Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc, okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby, iba vo svojom vylosovanom úseku.

Pretekár nesmie nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Mušky : Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu

alebo s obrúseným alebo stlačeným protihrotom. Zaťažené mušky sú povolené

ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky. Mušky typu bobina (veľké oči) sú

povolené.

Na nástavci môže mať súťažiaci len jednu mušku.

Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky) z tvarovaného,

či inak vytvoreného umelého materiálu, ako je silikón, guma a pod. sú

zakázané.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie: v stanovenom časovom úseku (podľa počtu súťažiacich) uloviť čo najviac kusov

ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.K ulovenému Sivoňovi Americkému sa pripočítava 1 bod

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb a súčet bodov, ktoré získa.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby

v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu

2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha.

Bodované ryby: pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo

podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému

pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov v priestoroch vyhradeného pre preteky.

Jaroslav Katreniak

riaditeľ pretekov


Preteky Deti 16.09.2023 od 09.00 hodiny

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - deti

(otvorený)

Tisovský rybník -

vymedzená čast 16.09.2023 sobota od 8:40 hodiny do 09.40 hodiny

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak  vz Ján Kubove

Organizátor : SRZ-MO Tisovec

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Alexandra Demianová

zabezpečenie

Usporiadateľ : SRZ-MO Tisovec

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 16.09.2023 sobota od 9:00 hodiny

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2€

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež do 15 rokov

Občerstvenie : organizátor zabezpečí

Časový rozpis pretekov: 08.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.50 - losovanie lovného miesta

08.55 - otvorenie pretekov

09.00 - presun na lovné miesta

09.10 - preteky časový limit 30 minút na jedno kolo ,počet kôl sa určí podľa počtu zúčastnených

12.30 - vyhodnotenie pretekov

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - voľne. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love smú prijímať pomoc určeného člena SRZ-MO Tisovec v rozmedzí stanoveným hlavným rozhodcom a to podobratie úlovku a problémov s nástrahou, tak aby sa zabránilo poraneniu.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolené sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v časovom úseku 20 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

K ulovenému Sivoňovi Americkému sa pripočítava 1 bod.

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb a súčet bodov, ktoré získa.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia všetkých pretekov.

V priebehu dolovu detí je dovolená asistencia člena SRZ-MO Tisovec.

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

Jaroslav Katreniak vz Ján Kubove

riaditeľ pretekov

Preteky Deti 03.06.2023 od 09.00 hodiny

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - deti

(otvorený)

Tisovský rybník -

vymedzená čast 03.06.2023 sobota od 8:40 hodiny do 09.40 hodiny

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak

Organizátor : SRZ-MO Tisovec

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : SRZ-MO Tisovec

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 03.06.2023 sobota od 9:00 hodiny

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2€

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež do 15 rokov

Občerstvenie : organizátor zabezpečí

Časový rozpis pretekov: 08.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.50 - losovanie lovného miesta

08.55 - otvorenie pretekov

09.00 - presun na lovné miesta

09.10 - preteky časový limit 30 minút na jedno kolo ,počet kôl sa určí podľa počtu zúčastnených

12.30 - vyhodnotenie pretekov

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - voľne. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love smú prijímať pomoc určeného člena SRZ-MO Tisovec v rozmedzí stanoveným hlavným rozhodcom a to podobratie úlovku a problémov s nástrahou, tak aby sa zabránilo poraneniu.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolené sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v časovom úseku 20 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia všetkých pretekov.

V priebehu dolovu detí je dovolená asistencia člena SRZ-MO Tisovec.

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

Jaroslav Katreniak

riaditeľ pretekov

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU - prívlač dospelí  

(otvorený)

Tisovský rybník - 03.06.2023  - sobota od 09:30 hodine (LRU-prívlač)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Ján Kubove

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : Ing.Luboš Fraňo

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 03.06.2023 - sobota od 09:30 hod.(LRU-prívlač)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné členovia

SRZ-MO Tisovec : 6 

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12 

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. - 3. miesto medaila + diplom + vecné ceny

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si ho hradia sami

Časový rozpis pretekov: 08.00 hod.do 09.00 hod. príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

09.30 - losovanie lovného miesta

09.35 - otvorenie pretekov

09.45 - presun na lovné miesta

09.50 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených /predpoklad 30 minút kolo/

12.30 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom. Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc ,okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahou

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v predpokladanom časovom úseku 30 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha .

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára.

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

 Preteky o pohár predsedu SRZ-MO Tisovec

rybárske preteky v LRU - mucha dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník dňa 03.06.2023 - sobota od 11.05 hodine

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 03.06.2023  - sobota od 11.05 hod. (LRU- mucha)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

SRZ-MO Tisovec : 6

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 12

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Ceny : 1. miesto putovný pohár + diplom

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

Časový rozpis pretekov: 08.00 do 10.00 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

11.05 - losovanie lovného miesta

11.10 - otvorenie pretekov

11.15 - presun na lovné miesta

11.20 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených /predpoklad 30 minút kolo/

12.35 - vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Po pretekoch bude nasledovať vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu :LRU - mucha Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom.Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc, okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby, iba vo svojom vylosovanom úseku.

Pretekár nesmie nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Mušky : Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu

alebo s obrúseným alebo stlačeným protihrotom. Zaťažené mušky sú povolené

ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky. Mušky typu bobina (veľké oči) sú

povolené.

Na nástavci môže mať súťažiaci len jednu mušku.

Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky) z tvarovaného,

či inak vytvoreného umelého materiálu, ako je silikón, guma a pod. sú

zakázané.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie: v stanovenom časovom úseku (podľa počtu súťažiacich) uloviť čo najviac kusov

ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby

v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu

2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha.

Bodované ryby: pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo

podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému

pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár zástupca odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov v priestoroch vyhradeného pre preteky.

Jaroslav Katreniak

riaditeľ pretekov

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky sponzorov LRU - prívlač dospelí

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky sponzorov LRU - prívlač dospelí

(otvorený)

Tisovský rybník - 04. 06. 2023 - nedeľa od 09:00 hodine (LRU-prívlač)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Jaroslav Katreniak

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Ján Kubove

tajomník

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Roland Balážik

Hlavný rozhodca : Martin Kuvik

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ : Ing.Luboš Fraňo

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 04.06.2023- sobota od 09:00 hod. do 11.00 hod. (LRU-prívlač)

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné členovia

SRZ-MO Tisovec : 1

Štartovné nečlenovia

SRZ-MO Tisovec : 1

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné : sponzorský príspevok vo výške 100 Euro,

Odpracované brigádnicke hodiny za rok 2022 nad rámec povinosti a to v úhrne 30 hodín a viac

finančnný príspevok vo výške 100 Euro

materiálne zabezpečenie vo výške 100 Euro,

alebo aj kombinácia všetkých spomínaných tak,že úhrn prispevku je vo výške 100 Euro pre SRZ-MO Tisovec.

Ceny : 1. - 3. miesto medaila + diplom

Občerstvenie : organizátor zabezpečené

Časový rozpis pretekov: 08.30 - príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.45 - losovanie lovného miesta

08.50 - otvorenie pretekov

09.00 - presun na lovné miesta

09.10 - preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených /predpoklad 30 minút kolo/

11.00 - vyhodnotenie pretekov

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU - prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť tak, aby rybu nenávratne nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme pri kontrole a meraní rozhodcom. Za týmto účelom pretekár použije podberák, ktorý musí mať každý pretekár v počte jeden kus.

Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc ,okrem pomoci od členov SRZ-MO Tisovec z ohľadom na zdravie účastníkov pretekov.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

Bodovanie : v predpokladanom časovom úseku 30 minút uloviť čo najviac kusov rýb, ktoré rozhodca po vylovení odmeria a zapíše do štartovného lístka pretekára.

. Víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

V prípade, že pretekár počas trvania pretekov neuloví alebo si neprivlastní ryby v zákonom stanovenom počte a to 4 ks, bude pretekárovi umožnení dolov po dobu 2 hodín od ukončenia ceremoniálu víťazov pretekov LRU prívlač a LRU mucha .

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba, ktorá sa dotkne zeme, bez použitia podberáka alebo podložky sa nehodnotí a môže viesť k diskvalifikácii pretekára.

O diskvalifikácii rozhodne hlavný rozhodca. Diskvalifikovanému pretekárovi nebude umožnení dolov.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

Povinnosti pretekára:

Pretekár preberie pretekársky lístok na podpis.

Pretekár odovzdá pretekársky lístok na podpis po ukončení lovu.

Pretekár je povinný zapísať privlastnené úlovky do pretekárskeho lístka a odovzdať poverenej osobe po ukončení lovu.

Poverená osoba bude určená a predstavená účastníkom na začiatku pretekov. Poverená osoba bude zodpovedná odovzdať pretekárske lístky na riadny zápis hospodárovi.

Neodovzdanie pretekárskeho lístka bude pokutované cenou pretekárskeho lístka.

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov v priestoroch vyhradeného pre pretek.

Vážení rybári,

dňa 20.mája 2023 sa budú konať rybárske preteky na našom rybníku a to LRÚ prívlač deti predpokladaný začiatok o 08.00 hod., LRÚ prívlač dospelý predpokladaný začiatok o 09.00 hod. a o 12.00 Muškárske preteky. Detailné informácie spolu s propozíciami budú nasledovať.

S pozdravom

výbor SRZ-MO Tisovec

Rybárske preteky na rok 2023 budú naplánované na mesiac máj 2023 a september 2023.

Detailné informácie budú nasledovať.


Na začiatok mi dovoľte poďakovať sa Vám, ktorý ste sa zúčastnili Rybárskych pretekov konaných dňa 24.10.2022 a to z dôvodu, že po dňoch organizačných príprav, ktoré sme so zanietením a energiou venovali príprave pretekov, či už to bol organizačný výbor zložený s niekoľkých členov SRZ-MO Tisovec, ale aj dobrovoľníkov s radov nečlenov SRZ-MO Tisovec...

dňa 24.septembra 2022 sa budú konať rybárske preteky na našom rybníku a to LRÚ prívlač deti predpokladaný začiatok o 08.00 hod., LRÚ prívlač dospelý s predpokladaným začiatok o 09.00 hod. a o 12.00 muškárske preteky. Detailné informácie spolu s propozíciami budú nasledovať.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky