Zápisnice zo zasadnutia výboru SRZ MO Tisovec 

Z Á P I S N I C A

z rokovania výročnej členskej schôdze SRZ-MO Tisovec konanej dňa 24.02.2023

K bodu č. 1

Výročná členská schôdza sa konala dňa 24.02.2023 v malej zasadacej sále MsKS Tisovec. Rokovanie z poverenia výboru SRZ-MO Tisovec zahájil p. Jaroslav Katreniak - predseda SRZ-MO Tisovec. Privítal prítomných členov SRZ-MO Tisovec a informoval VČS o počte prítomných. Z celkového počtu 129 pozvaných bolo podľa prezenčnej listiny prítomných 47 členov, čo predstavovalo 36,4% členskej základne. Keďže v čase otvorenia schôdze nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRZ-MO, dal p. J. Katreniak hlasovať o konaní členskej schôdze a o jej platnosti. S nasledovným výsledkom:

ZA 47

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

Následne predložil p. J. Katreniak návrh programu členskej schôdze tak, ako bol uvedený na pozvánke.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti SRZ-MO Tisovec za rok 2022

a, finančné hospodárenie

b, oboznámenie s činnosťou za uplynulý rok

5. Plán práce SRZ-MO Tisovec na rok 2023

a, potrebné úpravy VS Rybník Tisovec

b, plán brigád na rok 2023/poplatky za brigády

c, predstavenie vízií na rok 2023

6. Správa hospodára SRZ-MO Tisovec za rok 2022

7. Správa disciplinárnej komisie za rok 2022

8. Správa rybárskej stráže za rok 2022

9. Správa kontrolnej komisie za rok 2022

10. Prestávka

11. Návrh rozpočtu na rok 2023

12. Diskusia

13. Hlasovanie o návrhoch

14. Správa návrhovej komisie

15. Návrh na prijatie uznesenia

16. Záver

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu.

ZA – 47

PROTI 0

ZDRŽAL SA 0

K bodu č.2

Predsedajúci predložil návrh na voľbu členov do orgánov členskej schôdze v nasledovnom zložení:

Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí:

Jaroslav Katreniak – predseda prac. predsedníctva

Ing. Ľuboš Fraňo – člen prac. predsedníctva

Roland Balážik– člen prac. predsedníctva

Miroslav Balážik – člen prac. predsedníctva

Martin Kuvik – člen prac. predsedníctva

Ján Kubove – člen prac. predsedníctva

Pracovné predsedníctvo

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení: Jaroslav Katreniak, Ing. Ľuboš Fraňo, Roland Balážik, Miroslav Balážik, Martin Kuvik, Ján Kubove.

Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Adrian Zvara a za zapisovateľku Mgr. Alexandra Demianová.

Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí:

Marianna Šipošová– predseda komisie

Igor Murtin – člen komisie

Peter Dovala – člen komisie

Voľba mandátovej komisie

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Mandátová komisia pracovala v zložení: Marianna Šipošová, Igor Murtin, Peter Dovala.

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:

Mgr. Silvia Striežovská– predseda komisie

Mgr. Karol Mixtaj – člen komisie

Ján Hronec st. – člen komisie

Voľba návrhovej komisie

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Návrhová komisia pracovala v zložení: Mgr. Silvia Striežovská, Mgr. Karol Mixtaj, Ján Hronec st.

K bodu č. 3

Správu mandátovej komisie predložil Jaroslav Katreniak – predseda SRZ-MO. VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 4

Správu o činnosti organizácie za rok 2022 predložil Roland Balážik – pokladník SRZ-MO. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať. VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

Správu o finančnom hospodárení za rok 2022 predniesol Ing. Ľuboš Fraňo – finančný hospodár SRZ-MO. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať. VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 5

Plán činnosti organizácie, plán činnosti organizácie brigád a predstavenie vízií na rok 2023 preložil Jaroslav Katreniak – predseda SRZ-MO. Pripomenul, že ďalšie návrhy a pripomienky budú podávané v rámci diskusie.

Predseda pracovného predstavenstva odovzdal ocenenia:

Čestné uznania za zásluhy – Kamil Karas, Adrián Zvara, Pavel Karas, Peter Šafárik, Štefan Ferster, Milan Vetrák, Ján Škôrňa

Zvláštna odmena – Miroslav Balážik

K bodu č. 6

Správu hospodára SRZ-MO Tisovec za rok 2022 a 2023 predložil Martin Kuvik – rybársky hospodár SRZ-MO. Rybársky hospodár poďakoval bývalému hospodárovi SRZ-MO p. Vetrákovi za ochotu poradiť a pomôcť. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať s tým že VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 7

Správu disciplinárnej komisie za rok 2022 predložil Jaroslav Katreniak – predseda SRZ-MO, nakoľko členovia disciplinárnej komisie sa ospravedlnili. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať s tým, že VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 8

Správu rybárskej stráže za rok 2022 predložil Jaroslav Katreniak – predseda SRZ-MO, nakoľko členovia disciplinárnej komisie sa ospravedlnili. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať s tým, že VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 9

Správu kontrolnej komisie predložil Jaroslav Katreniak – predseda SRZ-MO, z dôvodu neprítomnosti predsedu kontrolnej komisie SRZ-MO. Po odprezentovaní dal predsedajúci hlasovať s tým, že VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 47

PROTI – 0

ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 10

Predsedajúci vyhlásil prestávku o 19:25 hod. v trvaní 10 minút, t.j. do 19:35 hod.

K bodu. č. 11

Návrh rozpočtu na rok 2023 predložil Ing. Ľuboš Fraňo – finančný hospodár SRZ-MO. Po diskusii dal predsedajúci hlasovať o rozpočte na rok 2023.Nakoľko neboli vznesené zásadné pripomienky, dal predsedajúci hlasovať s výsledkom:

VČS schvaľuje rozpočet s nasledovným výsledkom hlasovania:

ZA – 46

PROTI – 1

ZDRŽAL SA - 0

K bodu č. 12

Predsedajúci otvoril diskusiu a vyzval prítomných o prednesenie diskusných príspevkov, prípadne návrhov na prijatie uznesení.

12.1 – v diskusii člen SRZ-MO Tisovec vyzdvihol a vyjadril poďakovanie za odpracované brigády, členom aj nečlenom SRZ-MO Tisovec.

12.2 – Návrh na zrušenie uznesenia, schváleného na VČS v roku 2019 bod,6 písmeno a, ktorá nariaďovala prerozdelenie finančných prostriedkov získaných z neodpracovaných brigád bude použité v pomere 80% financií na zarybnenie a 20% na detské preteky.

12.3 - VČS poverila výbor, aby prejedal možnosť o zmenu zaradenia potoka v revíry Turiec – č. 3- 4511-4-1 z lovného na chovný potok.

12.4 - VČS zaväzuje výbor, aby prejedal zmenu zaradenia potoka Furmanec č. 3-0790-4-1 z lovného na chovný

12.5 – VČS zaviazala výbor, aby návrh rozpočtu bol k nahliadnutiu na vyžiadanie na výbore 15 dní pred konaním VČS.

12.6 – VČS poverila výbor, aby v rámci finančných možností pripravil plán a zorganizoval vybudovanie terasy pri budove na rybníku Tisovec tak, aby poskytovala priestor, kde sa môžu rybári schovať pred nepriazňou počasia.

12.7 – VČS poverila výbor v pokračovaní v aplikácii baktérií na rybníku Tisovec

K bodu č. 13

O schválení jednotlivých návrhov na uznesenia dal predsedajúci p. Jaroslav Katreniak hlasovať. Po opätovnom prepočítaní zúčastnených členov s výsledkom 41 prítomných členov bolo hlasovanie nasledovné:

K bodu 12.2 – ZA 33 PROTI 0 ZDRŽAL SA 3

K bodu 12.3 - TURIEC – ZA 39 PROTI 0 ZDRŽAL SA 2

K bodu 12.4 - FURMANEC – ZA 1 PROTI 30 ZDRŽAL SA 10

K bodu 12.5 – ZA 41 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

K bodu 12.6 – ZA 36 PROTI 1 ZDRŽAL SA 4

K bodu 12.7 – ZA 36 PROTI 1 ZDRŽAL SA 4

K bodu č. 14

Správu návrhovej komisie predložila Mgr. Silvia Striežovská. Predsedníčka skonštatovala ,že všetky návrhy boli prediskutované a prebehlo k nim hlasovanie. VČS berie na vedomie správu s nasledovným výsledkom.

ZA - 41

PROTI - 0

ZDRŽAL SA - 0

K bodu č. 15

Predsedajúci p. Jaroslav Katreniak dal odsúhlasiť, či členská schôdza berie na vedomie predložené správy a schvaľuje predložené uznesenie v bode č. 13. Uznesenie výročnej členskej schôdze bolo schválené:

ZA - 41

PROTI - 0

ZDRŽAL SA - 0

K bodu č. 16

Na záver predseda SRZ-MO p. Jaroslav Katreniak poďakoval prítomným za aktívnu činnosť, za účasť a poprial všetkým mnoho športových úspechov v začínajúcej sezóne 2023.

Následne predsedajúci výročnú členskú schôdzu ukončil.

V Tisovci dňa 27. 02. 2023

––––––––––––––––––––––- ––––––––––––––––––––––

predseda SRZ-MO Tisovec tajomník SRZ-MO Tisovec

Jaroslav Katreniak Ján Kubove

––––––––––––––––––––––- ––––––––––––––––––––––-

Zapisovateľka                                     overovateľ

Alexandra Demianová                     Adrián Zvara

#podpísaná zápisnica je uložená v archíve


Z Á P I S N I C A Č.1

zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec, konaného dňa 23. 02. 2022 v Tisovci

zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec, konaného dňa 23. 02. 2023 v Tisovci

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Učasť:

Jaroslav Katreniak,Ing. Ľuboš Fraňo, Igor Murtin, Miroslav Balážik, Roland Balážik,Ján Kubove, Martin Kuvik

Ospravedlnený:0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

k bodu 1

Otvorenie – návrh programu rokovania.

Zasadnutie výboru otvoril predseda Jaroslav Katreniak. Privítal prítomných a predstavil body rokovania tak, ako boli vopred navrhnuté.Návrh programu bol prijatý.

Program rokovania výboru SRZ - MO Tisovec, konaného dňa 23.02.2022 v Tisovci

Otvorenie - návrh programu rokovania.

1.Kontrola plnenia prijatých uznesení

2.Návrh na ocenenie Členov SRZ-MO Tisovec za ich ćinnosť za rok 2023

k bodu 1

Kontrola plnenia prijatých uznesení.

Predseda Jaroslav Katreniak oboznámil členov výboru o pripravenosti VČS,ktorá sa uskutoční dňa 24.02.23.

Výbor bol oboznámený,že vśetky komisie dodali ich zaverečné správy,ktoré budú odprezentované na VČS.

Členovia výboru predstavili ich dokumentáciu,ktorá sa bude prezentovať.

k bodu 2

Návrh na ocenenie Členov SRZ-MO Tisovec za ich ćinnosť za rok 2023:

Predseda predniesol návrh na ocenenie členov SRZ-MO Tisovec,za ich činnosť za rok 2022 a navrhol udeliť navrhovaným odznak, za ich činnosť pre OZ .

Navrhnutý boli

Ján Binder,Ján Škôrňa,Kamil Karas,Pavel Karas,Adrián Zvara,Peter Šafárik.

Ako další ocennený,bol navrhnutý Miroslav Baláźik, za jeho energiu,ochotu a kladný prístup k SRZ ,ktorý sceľuje nášu organizáciu a vedie nás príkladom.Preto sa ho výbor SRZ-MO Tisovec rozhodol oceniť  vecnou cennou.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu, ktorý bol schválený jednohlasne.


Za: 

Jaroslav Katreniak,Ing. Ľuboš Fraňo, Igor Murtin, Miroslav Balážik, Roland Balážik, Ján Kubove, Martin Kuvik

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ospravedlnený:

k bodu 3

Prijatie uznesenia

Uznesenie bolo navrhnuté a schválené podľa jednotlivých bodov programu a na základe diskusie. Uznesenie je prílohou zápisnice.

k bodu 4

Ukončenie.

Rokovanie výboru vyhodnotil a ukončil predseda, poďakoval členom výboruza účasť a pripomienky.

_________________ __________________

Predseda SRZ - MO Tajomník SRZ - MO

Jaroslav Katreniak Ján Kubove

#podpísana zápisnica je uchovaná v písomnej forme


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky