VNÚTORNÁ SMERNICA SRZ-MO TISOVEC (brigád)

02.04.2021

     Táto vnútorná smernica SRZ-MO Tisovec určuje povinnosti členov v rámci brigádnickej činnosti tak, ako to stanovujú Stanovy SRZ v § 6, bod 2, písm. e) a prijatom Uznesení z výročnej členskej schôdze SRZ-MO Tisovec konanej dňa 9. 3. 2019 a to:

II. Členská schôdza schvaľuje

6. Návrhy členov SRZ-MO Tisovec:

a) Zvýšenie poplatku za neodpracované brigádnické hodiny.

Za jednu neodpracovanú brigádnickú hodinu zvýšiť finančnú čiastku na 5 €. Počet brigádnických hodín ponechať v počte desať hodín. Zrušiť systém zálohovej platby za brigádnické hodiny. Takto získané financie použiť: 80% na zarybnenie mimo povinné zarybnenie a 20% na súťaže.

b) Systém dokumentácie k odpracovaným brigádnickým hodinám.

Účasť na brigáde (počty odpracovaných hodín) bude platná len so zápisom v brigádnickom preukaze a v PROTOKOLE o vykonanej brigáde s podpisom štatutára, respektíve člena výboru zodpovedného za brigády.

f) Navýšenie počtu brigádnických hodín.

Pri použití vlastných prostriedkov pri brigáde (motorová kosačka, krovinorez a podobne) zapísať do Protokolu o brigáde a brigádnického preukazu dvojnásobný počet odpracovaných hodín.

Na základe tohto prijatého uznesenia Výbor SRZ-MO Tisovec dopracoval a spresnil povinnosti v tejto vnútornej smernice nasledovne:

1. Vekové kategórie a počty odpracovaných brigádnických hodín.

a) do 62 rokov (muži) - 10 hodín

b) do 60 rokov (ženy) - 5 hodín

c) od 15 - 18 rokov (mládež) - 5 hodín

2) Termíny brigád.

a) Stanovené budú v Pláne činnosti organizácie na daný kalendárny rok.

b) V prípade neuskutočnenia danej brigády (nepriaznivé počasie, COVID-19 a iné) bude na

WEB stránke stanovený náhradný termín.

c) Pri brigádach mimo rámec Plánu činnosti bude takisto na WEB stránke s 10-dňovým

predstihom zverejnený termín brigády, obsah prác a potrebné pracovné náradie.

3) Kompenzácia odpracovania brigádnických hodín.

Ako kompenzácia (náhrada) za neodpracované hodiny sa počíta:

a) Dodanie krmiva pre rybiu osádku na základe ústneho dohovoru.

b) Zabezpečenie materiálu k obnove, poprípade k úprave okolia rybníka, ako guľatina,

dosky, hranoly, posypový materiál, cement a iné.

c) Stráženie rybej násady, poprípade manipulácia s fotopascami.

4) Traja členovia s najvyšším počtom odpracovaných brigádnických hodín majú nárok na

jednu miestnu kaprovu povolenku zdarma.

Vytvorte si webové stránky zdarma!