Organizačný poriadok - používanie unimobunky

11.06.2018

Čl. 1  Organizačný poriadok (ďalej len OP) je záväzný pre všetkých členov aj nečlenov SRZMO Tisovec pri používaní unimobunky (ďalej len UB). Určuje pravidlá, ich rozsah, práva a povinnosti pri používaní UB.

Čl. 2  Stanovený postup na používanie UB je nasledovný:

- kontaktujte správcu UB p. Mareka Štrbu (mob. 0915 895 612),

- dohodnite si termín používania UB a oznámte počet osôb,

- kľúče vám budú odovzdané na základe vami prekontrolovaných a prebratých miestnosti a ich zariadenia,

- zapíšte sa do "Knihy príchodov a odchodov" (platí pre všetky osoby),

- pri odchode sa odpíšte v "Knihe príchodov a odchodov", odovzdajte používané priestory,

- do miestnosti s označením SRZ MO Tisovec nevstupujte a nepoužívajte ju.

Čl. 3  Do "Knihy príchodov a odchodov" sa zapisuje každý vstup do UB bez ohľadu na dôvod vstupu a jeho časový limit. Za porušenie tohto článku nebude umožnené ďalšie používanie UB.

Čl. 4  Chladnička je k dispozícii len na uskladnenie potravín, nápojov a podobne. Je zakázané v chladničke umiestňovať a prechovávať kŕmne zmesi, nástrahy živočíšneho alebo iného pôvodu. Taktiež sa zakazuje prechovávať a uskladňovať v priestoroch UB akýkoľvek materiál, ktorý nie je súčasťou inventáru UB.

Čl. 5  Zakazuje sa z priestorov UB vynášať akékoľvek zariadenie okrem kuchynského za účelom prípravy stravy. V prípade potreby, po dohode so správcom, možno použiť stoličky a stoly uskladnené v garáži.

Tento Organizačný poriadok bol schválený na výborovej schôdzi dňa 11. júna 2018 a je platný odo dňa schválenia.

                    Výbor SRZ MO Tisovec