Z Á P I S N I C A č. 2 zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec,konaného dňa 11. 05. 2022

18.05.2022

Z Á P I S N I C A č. 2

zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec,

konaného dňa 11. 05. 2022 v Tisovci

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

---------------------------------------------------------------------------

Účasť: Jaroslav Katreniak,Ing. Ľuboš Fraňo, Igor Murtin, Miroslav Balážik, Martin Kuvik

Ospravedlnený:, Ján Kubove, Roland Balážik,

---------------------------------------------------------------------------

k bodu 1

Otvorenie - návrh programu rokovania.

Zasadnutie výboru otvoril predseda Jaroslav Katreniak. Privítal prítomných a predstavil body rokovania tak ako boli vopred navrhnuté a odoslané členom výboru mailom.Návrh programu bol prijatý bez pripomienok.

k bodu 2

Kontrola plnenia prijatých uznesení.

Predseda bol oboznámený jednotlivými členmi výboru o stave preberania funkciíi, tak ako bolo schválené na ustanovujúcej schôdzi výboru dňa 30.04.2022

-preberanie sa postupne realizuje,

k bodu 3

Organizačné pokyny k brigáde, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2022

Občerstvenie a jedlo pre brigádnikov bude v zodpovednosti výboru SRZ-MO Tisovec.

- návrh na uznesenie bol prijatý výborom

k bodu 4

Organizačné pokyny k brigáde, ktorá má za účel čistenie požeráka na rybníku, ktorá si vyžaduje sa vysoké nasadenie a zručnosti

Po dohode z technickým dozorom vodnej stavby Rybník Tisovec, ktorý navštívy stavbu 7. Juna 2022, sa pristúpilo k čisteniu požeráka vodnej stavby.

Nakoľko je to zložitý proces a naročný na čas, je potrenbé zosúladiť jednotlivé kroky tak, aby bol zabezpečený dostatok vhodného a speciálneho materiálu a osôb vykonavajúcu túto činnosť.

Predseda bol poverený koordinovať tieto činosti.

k bodu 5

Organizačné pokyny k poúžívaniu elektrických spotrebičov v priestoroch SRZ-MO Tisovec.

Predseda informoval výbor o došlých zmluvách k odberu elektrickej energie od SSE a.s ,

Informoval výbor o zlom stave ľadničky ktorá sa nachádza v priestoroch SRZ-MO Tisovec, ako aj mikrovlnnej rúre.

-Po zohľadnení týchto skutočností sa výbor uzniesol,že používanie týchto zariadení je zakázané

k bodu 6

Organizačné pokyny k zisteniu stavu tabúľ označujúcih revíry SRZ-MO Tisovec.

Podpredseda sa informoval u rybárskeho hospodára na stav tabúľ označujúcih revíry SRZ-MO.Hospodár bol poverený do 30.06.2022 zistiť skutočný stav tabúľ,zabezbečiť dokument s označením miesta osadenia tabúľ.

-výbor odsúhlasil tento postup

Predseda informoval výbor na základe emailu od Rady SRZ,ktorá informovala o zmene termínov na podávanie žiadostí na generálnu zmenu revírovania, nakoľko sa zmenila aj príslušná vyhláška

MŽP SR č.381/218 Z.z. o rýbárstve

Výbor sa uzniesol ,že hospodár spolu s predsedom a tajomníkom si naštudujú tuto problematiku.

k bodu 7

Organizačné pokyny k výkonu funkcie pokladníka

-Predseda navrhol stanoviť určitý deň v mesiaci dokedy je možné preplácať výdaje.

Po diskusii výboru nasledovala diskusia.

Po skončení diskusie sa výbor uzniesol ,že výdaje budú preplácané do 10 dňa nasledujúceho mesiaca tak, aby pokladník mal všetky výdaje a vedel ich zaznamenať podľa pravidiel.Výdaje ktoré nebudú doručené do stanoveného dňa musia prejsť dodatočným schvalovaním výboru.

Výbor hlasoval:

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

-Predseda navrhol stanoviť maximálnu výšku výdaju, ktorý nie je nutné schvalovať výborom.

Nasledovala diskusia.

Po skončení diskusie sa výbor uzniesol,že maximálna výška výdaju je stanovená na 20 Euro

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

k bodu 8

Výdaj a predaj povoleniek

Hospodár navrhol či by nebolo možné, aby bolo zabezbečené viecerými osobami z výboru výdaj povoleniek.

Taktiež navrhol možnosť zakúpenia si miestneho rybárskeho povolenia priamo od SRZ-MO Tisovec, táto možnosť by uľahčila výdaj hostovacých povoleniek.

Po diskusii sa výbor uzniesol že preverí možnosti a spoločne s tajomníkom stanovia osoby ,ktoré budú poverené predajom povoleniek.

Predseda bol poverný zistiť možnost predaja miestneho rybárskeho povolenia priamo SRZ-MO Tisovec.

k bodu 9

Organizácia rybárskych pretekov v love rýb udicou na Tisovskom rybníku:

Predseda otvoril bod organizácie pretekov a to v termínoch, ako bolo prijaté

v uzneseni z roku 2021 a to nasledovne

- detský rybársky pretek dňa 27. 05. 2022 - piatok od 15:00 (LRU-prívlač),

-dospelí rybársky pretek dňa 28. 05. 2022 - sobota od 09:00 (LRU-prívlač),

1. Ročník o Putovný pohár predsedu SRZ-MO Tisovec dňa 28. 05. 2022 - sobota od

14:00 (LRU- mucha)

Predseda otvoril diskusiu k tomuto bodu:

Členovia výboru sa uzniesli na cene štartovného lístka pre deti v sume 2 Euro ,

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

cena štartovného lístka pre dospelých v sume 6 Euro

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

Výbor odsúhlasil možnosť dolovu pre účastnikov pretekov počas nasledujújucich 2 hodín od skončenia pretekov.

Hlasovanie: Za: 5 Zdržal sa: 0 Proti: 0

Výbor sa uzniesol ,že propozície podľa prijatých návrhov vypracuje predseda

k bodu 10

Prijatie uznesenia.

Uznesenie bolo navrhnuté a schválené podľa jednotlivých bodov programu a na základe diskusie. Uznesenie je prílohou zápisnice.

k bodu 11

Ukončenie.

Rokovanie výboru vyhodnotil a ukončil predseda, poďakoval členom výboruza účasť a pripomienky.

_________________ __________________

Predseda SRZ - MO Tajomník SRZ - MO

Jaroslav Katreniak Ján Kubove

UZNESENIE

zo zasadnutia výboru SRZ - MO Tisovec,

konaného 11. 05. 2022

1, Návrh programu rokovania.

Správa: výbor schvaľuje

2, Kontrola plnenia prijatých uznesení

Správa: výbor berie na vedomie

3, Organizačné pokyny k brigáde, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2022

Správa: výbor berie na vedomie

4, Organizačné pokyny k poúžívaniu elektrických spotrebičov v priestoroch SRZ-MO Tisovec

Správa: výbor berie na vedomie

5, Organizačné pokyny k zisteniu stavu tabúľ označujúcih revíry SRZ-MO Tisovec

Správa: výbor berie na vedomie

6, Organizačné pokyny k výkonu funkcie pokladníka

Správa: výbor schvaľuje

7, Výdaj a predaj povoleniek

Správa: výbor berie na vedomie

8, Organizácia rybárskych pretekov v love rýb udicou na Tisovskom rybníku

Správa: výbor schvaľuje

predseda                                                                     tajomník

Jaroslav Katreniak                                                  Ján Kubove

Program rokovania

výboru SRZ - MO Tisovec,

konaného dňa 11. 05. 2022 v Tisovci

  • Otvorenie - návrh programu rokovania.
  • Kontrola plnenia prijatých uznesení.
  • Organizačné pokyny k brigáde, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2022
  • Organizačné pokyny k brigáde, ktorá má za účel čistenie požeráka na rybníku, ktorá si vyžaduje sa vysoké nasadenie a zručnosti
  • Organizačné pokyny k poúžívaniu elektrických spotrebičov v priestoroch SRZ-MO Tisovec.
  • Organizačné pokyny k zisteniu stavu tabúľ označujúcih revíry SRZ-MO Tisovec

7.Organizačné pokyny k výkonu funkcie pokladníka

8.Výdaj a predaj povoleniek

9. Organizácia rybárskych pretekov v love rýb udicou na Tisovskom rybníku

10. Prijatie uznesenia.

11.Ukončenie.

Vytvorte si webové stránky zdarma!