Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

11.08.2021

Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Tisovec

P O Z V Á N K A

Vážení členovia SRZ - MO Tisovec, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. septembra (sobota) o 08.30 v MsKS Tisovec (kinosála).

Návrh programu rokovania Výročnej členskej schôdze:

  1. Otvorenie - návrh a schválenie programu rokovania.
  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie.
  3. Správa o činnosti organizácie a o finančnom hospodárení za rok 2020.
  4. Správa kontrolnej komisie.
  5. Plán činnosti organizácie a návrh rozpočtu na rok 2021.
  6. Návrh na prijatie uznesenia.

7. Odovzdanie ocenení členom k pripomienke 120. výročia založenia

Ľudového rybárskeho spolku v Tisovci.

8. Prestávka.

9. Diskusia.

10. Schválenie uznesenia.

11. Záver.

Prezentácia členov je od 08.00 - 08.25. Členovia SRZ - MO Tisovec sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

ORGANIZAČNÉ UPOZORNENIE

K pripomienke 120. výročia založenia Ľudového rybárskeho spolku v Tisovci,

organizuje výbor SRZ-MO Tisovec slávnostný obed pre svojich členov v MsKS Tisovec (zasadačka).

Čas vyhradený pre slávnostný obed je od 11:30 do 12:30.

Členovia, ktorí majú záujem o tento slávnostný obed sa osobne prihlásia telefonicky u tajomníka p. Mixtaja na t.č.:0903 638 835, poprípade sms správou, alebo na e-mail

mixtajkarol@gmail.com do 30.augusta 2021.

S pozdravom Petrov zdar. Výbor SRZ-MO Tisovec.